Temporary Closure Notice

Updated on Friday, March 30, 2020 

The safety and well-being of our guests and employees is our utmost priority. 

In order to prevent the continuous spread of the Covid-19 in Thailand, we have made the decision as restricted by the local authorities to temporarily close the following hotels:

The closure is temporary and reservations are available for future dates. We thank you for your understanding. We will keep you updated through this dynamic situation and can’t wait to welcome you at one of our hotels soon.

-----------------------------------------------------------------------------

ความปลอดภัยของแขกผู้เข้าพักและพนักงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึงเป็นอันดันแรก

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายและลดทอนการระบาดของ โควิด-19 ในประเทศไทย เราได้ตัดสินใจปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อบังคับของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น ด้วยการปิดดำเนินการแบบชั่วคราวในโรงแรมและรีสอร์ตบางพื้นที่ ดังปรากฏตามรายชื่อด้านล่าง

 

การปิดดำเนินการนี้เป็นแบบชั่วคราวเท่านั้น การสำรองห้องพักสำหรับวันเข้าพักในอนาคตยังสามารถทำได้ตามปกติ เราขอขอบคุณในความเข้าใจเป็นอย่างดี และจะอัพเดตข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระยะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงแรมของเราจะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านอีกในเร็ว ๆ นี้